Personvernerklæring

Byggesystemer konsernet og dets datterselskaper (Bysy) tar ditt personvern på alvor. Denne personvernerklæringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger Bysy behandler, det rettslige grunnlaget og formålet med behandlingen, og informasjon om dine rettigheter. 

Spesifikasjoner

Dokumenter

Hva betyr begrepene som brukes

Personopplysninger: Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske personers fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling: Enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Register: Enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag.

Behandlingsansvarlig: En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Hvem er behandlingsansvarlig

Byggesystemer Norge AS, ved konsernsjefen, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Ved eventuell delegert myndighet vil dette være spesifisert. Avdelingene (datterselskapene) er selvstendige juridiske enheter som rapporterer personopplysninger til Byggesystemer Norge AS. Avdelingene (datterselskapene) er selv ansvarlig for egen behandling av personopplysninger. 

Hva er formålene og det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg samt å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver for å levere avtalte tjenester (avtaleforpliktelse). I tillegg behandler vi også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger (rettslig forpliktelse). 

Hvilke personopplysninger kan vi samle inn

I all hovedsak stammer de personopplysningene Bysy behandler fra kunden; den som har opprettet konto eller de som vedkommende har oppgitt som kontaktpersoner. Noen opplysninge kommer også fra oss eller de virksomheter Bysy engasjerer for å bistå i forbindelse med frakt, vedlikehold, service, kredittvurdering, kundeservice og oppfølging, fakturering, tjenesteutvikling og levering av IT-tjenester. Disse virksomhetene behandler dine personopplysninger på våre vegne for det begrensede formål som er nødvendig for at de skal utføre bistand og i henhold til inngåtte databehandleravtaler. Dine personopplysninger vil for øvrig ikke utleveres til andre med mindre du har gitt ditt samtykke til dette, eller Bysy er rettslig forpliktet til slik utlevering. 

Opplysninger vi samler inn: 

  • Navn
  • Organisasjonsnummer eller fødselsdato
  • Legitimasjon fra kontosøker 
  • Telefonnummer 
  • E-postadresse
  • Kontaktpersoners navn, e-post og telefonnummer 
  • Fakturaadresse og leveringsadresse 
  • Opplysninger om avtaleforhold; leieforhold, service og vedlikehold samt kundekontakt med informasjon fra e-post, kontaktskjema, SMS og telefon. 

Hvem vi kan utlevere dine personopplysninger til

Vi har ingått avtaler med utvalgte leverandører, og dette inkluderer behandling av personopplysninger på vegne av oss. Eksempler på dette er leverandører av IT-utvikling, vedlikehold, drift og support. 

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Å behandle dine personopplysninger trygt og sikkert er helt sentralt for vår virksomhet. Vi bruker egnede tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse.

Hvor lenge vi behandler dine personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndigheten slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler. Etter dette slettes opplysningene på en sikker og forsvarlig måte, med mindre de anonymiseres eller det finnes et annet grunnlag for å lagre opplysningene lengre. 

Hva er dine personvernrettigheter

Som registrert har du rettigheter knyttet til personopplysningene vi har om deg. 

Rett til innsyn: Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg

Rett til dataportabilitet: Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). 

Rett til retting: Du har også rett til å be om at vi korrigerer feil i dine personopplysninger. 

Sletting: Du har rett til å be om sletting av personopplysninger. 

Rett til å protestere: Du har rett til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personverenerklæring eller andre tjenestespesifikke vilkår. 

Rett til å klage: Dersom du er misfornøyd med Bysy sin behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Kontakt oss angående punktene i dette avsnittet enten via skjemaet her, eller ved å sende en e-post til personvern@bysy.no.

Hvordan kommer du i kontakt med oss

Ved spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger hos Bysy, er du velkommen til å kontakte Byggesystemer Norge AS på mail personvern@bysy.no eller på telefon 918 33 600.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.