Leievilkår

Spesifikasjoner

Dokumenter

1. Formål

Følgende vilkår gjelder – dersom annet ikke er skriftlig avtalt – for leie av maskiner og utstyr (heretter kalt Utstyr) fra Byggesystemer (heretter kalt Bysy). Bysys avtalemotpart omtales i det følgende som «Leietaker». Se tilleggsvilkår for monteringsarbeid.

2. Leveringsforbehold

Våre tilbud skrives med forbehold om tilgjengelighet, herunder senere bestillinger og utleie til andre. Bysy kan ikke holdes ansvarlig ved avvik mellom tilbud og leveranse. Med avvik menes levering av Utstyret i ønsket leieperiode, mengde, kvalitet, størrelse, e.l.

3. Leieperiode og leieberegning

Start - Leieperioden regnes fra og med den dag Utstyret stilles til Leietakers disposisjon på Bysys forretningssted.

Slutt - Leieperioden regnes frem til og med den dag leieforholdet utløper i henhold til avtale og Utstyret er returnert til Bysys forretningssted. Ved avtalt utløp av leieperiode plikter Leietaker å avmelde leieforholdet.

Leieprisen er basert på Bysys til enhver tid gjeldende prisliste. I tillegg kommer offentlige skatter og avgifter, og andre utgifter i henhold til disse vilkårene. Bysy forbeholder seg retten til å foreta løpende prisendringer i henhold til markedet og etterspørsel. Ved løpende leieavtaler vil prisendringer informeres skriftlig med én måneds varsel. Bysy forbeholder seg retten til å justere prisen en gang i året, slike prisjusteringer varsles ikke. Leieprisen er beregnet til enkelskifts drift (7,5 timer per døgn). Ved bruk utover dette beregnes leieprisen som følger: to skift tilsvarer døgnleie multiplisert med 1,5 og tre skift tilsvarer døgnleie multiplisert med 2,0. For utstyr som er priset med 5 dagers uke vil bruk i helger etterfaktureres. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke Utstyret er avbestilt og returnert.

4. Utlevering

Ved utlevering skal Utstyret være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gjeldende. Dersom Utstyret avviker fra det som er avtalt, skal Leietaker omgående varsle Bysy, slik at Bysy kan foreta retting eller omlevering. Eventuelle reklamasjoner skal fremmes skriftlig (via e-post) innen to kalenderdager etter leieperiodens start, som angitt i punkt 3 over, ellers anses Utstyret å være feilfritt ved utlevering.

5. Leietakers bruk

Utstyret skal kun brukes av Leietaker til slike oppgaver det er beregnet for og under normale forhold. Leietaker er ansvarlig for bruken av Utstyret, og at alle brukere har den nødvendige kompetanse. Utstyret skal brukes i samsvar med instrukser og sikkerhetsbestemmelser stilt til rådighet av Bysy, herunder brukerveiledninger. Leietaker er videre ansvarlig for at alle relevante offentlige reguleringer vedrørende bruk og transport av utstyret overholdes.

Leietaker skal opplyse hvor Utstyret oppbevares eller anvendes. Bysy skal ha uhindret adgang til ethvert sted hvor Utstyret befinner seg. Flytting av Utstyr skal meldes skriftlig (via e-post) til Bysy og påføres leiekontrakten. Utstyret kan ikke flyttes eller benyttes utenfor Norges grenser.

6. Tilsyn, vedlikehold m.v.

Utstyret skal etterses og behandles forsvarlig av Leietakeren, som blant annet plikter å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter. Videre plikter Leietakeren blant annet å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, utskiftning av deler og forbruksmateriell så som drivstoff, smøremidler og annet som skal brukes og byttes ut under drift. Leietakeren må kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer som er foreskrevet. 

Alt vedlikehold og alle reparasjoner som faller under Leietakerens ansvar, skal utføres av personell eller reparatører som er godkjent av Bysy. Pålagt eller nødvendig besiktigelse/kontroll i forbindelse med montering eller bruk besørges og bekostes av Leietaker. Leietaker må ikke foreta reparasjon, endringer eller modifikasjoner på Utstyret uten Bysys skriftlige (per e-post) samtykke. Bysy har egen vakttelefon etter normal arbeidstid, se www.bysy.no/kontakt-oss

7. Tilbakelevering

Utstyret skal returneres til Bysy rengjort og i driftsklar stand, og fritt for skader. Ved unnlatelse har Bysy rett til å belaste Leietaker for nødvendige kostnader til rengjøring og vedlikehold, samt tapte leieinntekter. Det vil bli belastet en ny dagleie for Utstyr som blir levert etter kl. 08:59. Dersom det er mangler ved retur vil Bysy utbedre Utstyret på leietakers regning. Hvis utbedring ikke er regningssvarende plikter Leietaker å betale et beløp som tilsvarer gjenanskaffelseskostnaden. Forbruksmateriell belastes i henhold til punkt 6 over.

8. Transport

Transport fra og/eller til Bysys forretningssted skjer for Leietakers regning.

Bysy har rett til å endre leveringssted og/eller retursted så langt dette ikke fører til økte kostnader for Leietaker.

9. Betalingsvilkår

Privatkunder – Leie for den avtalte leieperiode skal betales på forskudd ved utlevering.

 

Bedriftskunder – Alle kunder vil bli kredittvurdert. Bysy står fritt til å innvilge eller avvise kreditt. Ved saklig grunn kan Bysy når som helst innstille eller redusere innvilget kreditt. Dersom innvilget kreditt ikke er tilstrekkelig for aktuelle leieforhold vil depositum/forskuddsleie bli vurdert. Ved utestående betalinger/gjeld skal videre leie baseres på forskuddsbetaling. Det vil normalt bli fakturert etterskuddsvis to ganger pr. måned, samt ved retur av Utstyret, med 14 dagers forfall fra fakturadato. Leietaker skal betale fakturabeløpet slik at det er Bysy i hende senest forfallsdag. Eventuelle reklamasjoner på faktura må skje senest innen 8 kalenderdager etter fakturadato. Det tilkommer faktureringsomkostninger (per tiden kr 50 for EHF/e-post og kr 100 for post) per faktura. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente og gebyr i henhold til den enhver tid gjeldende sats. Dersom Leietaker ikke betaler faktura ved forfall har Bysy rett til å hente inn Utstyr uten at Leietaker har rett til erstatning for eventuelle tap Leietaker måtte påføres.

10. Sikkerhet, depositum og forskuddsleie

Depositum og/eller forskuddsleie kan kreves i det enkelte tilfellet, og skal være innbetalt før Utstyret utleveres. Depositum og forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.

11. Fremleie

Fremleie av Utstyr eller overdragelse av rettigheter etter leieavtalen krever Bysys skriftlige samtykke.

12. Risiko

Risikoen for Utstyret hviler på Leietaker fra leieperiodens start til leieperiodens slutt, slik dette er angitt i punkt 3 over. Leietaker har risikoen også under Utstyrets transport i forbindelse med utlevering og retur. Leietakers risiko etter denne bestemmelsen gjelder selv om Bysy skal tegne forsikring(er).

13. Skade og ansvar

Bysy innestår ikke for at Utstyret tilfredsstiller Leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt.

Bysy er uten ethvert ansvar for skader (person-, tings-, formues- og følgeskader mv) og/eller tap (direkte og indirekte økonomiske tap, driftsavbruddstap mv) Utstyret som sådan, samt bruken av dette, måtte påføre Leietaker, Leietakers ansatte, bruker eller tredjeperson i leietiden. Leietaker skal holde Bysy skadesløs for skader og tap Utstyret måtte forårsake i leietiden uavhengig av om skaden eller tapet skyldes Leietaker.

14. Sikringsordning mot skader på Utstyr

En pliktig sikringsordning tegnes ved inngåelse av alle leiekontrakter. Sikringsgebyret er på 5 % av gjeldende listepris (ekskl. mva.) og vil fremgå av faktura som egen post. Sikringsordningen dekker: skader som følge av plutselige og uforutsette hendelser forårsaket av ytre forhold, herunder tyveri, innbrudd, brann og vannskade. Sikringsordningen gjelder fra leieperiodens start til leieperiodens slutt, slik dette er angitt i punkt 3 over. Ved skade påløper en egenandel begrenset til kr 10 000,- for privatkunder og kr 20 000,- for bedriftskunder, eller til gjenanskaffelseskostnaden dersom denne er lavere. Som plutselig og uforutsett skade anses ikke slitasje, forbruk, korrosjon, belegg eller skjødesløs behandling. Leietaker er ansvarlig for utfylling av skademelding (www.bysy.no/skademelding) (inkludert bilder som dokumentasjon) og oversende denne til Bysy (senest innen arbeidsdagens slutt), samt inngi politianmeldelse ved tyveri, innbrudd og skadeverk (som skal vedlegges skademeldingen). Ved tyveri må tidspunktet for tyveriet kunne fastslås, og det må kunne dokumenteres at gjenstanden har vært forsvarlig fastlåst/avlåst. Dette skal fremgå av politirapporten. Leietaker anbefales å tegne ansvarsforsikring som dekker skade på tredjepart. Mer informasjon om Bysys sikringsordning finner du her www.bysy.no/sikringsordning

15. Oppsigelse og heving

Tidsbestemte utleieavtaler er uoppsigelige i leieperioden, selv om Leietaker returnerer Utstyret før perioden utløper. Utleieforhold uten forhåndsavtalt leieperiode kan av begge parter sies opp skriftlig per e-post med minst 7 arbeidsdagers varsel. Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves. Vesentlig mislighold anses alltid å foreligge ved betalingsmislighold, akkord, oppbud eller konkurs på Leietakers side. Vesentlig mislighold anses også alltid å foreligge dersom Leietaker, tross Bysys skriftlige påbud om å rette forholdet, fortsetter å bruke Utstyret på avtalestridig måte. Leietaker er forpliktet til umiddelbart å melde ifra om ethvert slikt forhold. Ved heving plikter Leietaker å returnere Utstyret for egen regning og risiko.

16. Force Majeure

Begge parter kan uten ansvar unnlate å oppfylle sine forpliktelser, dersom det skulle oppstå en ekstraordinær situasjon som etter norsk rett anses som force majeure, så som arbeidskonflikt, krig, beslutninger av offentlig myndighet og andre forhold som vesentlig innvirker på muligheten til å oppfylle avtalen og som ikke kunne forutses eller med rimelighet unngås.

17. Tvangsfullbyrdelse

Dersom leien ikke blir betalt, vedtar Leietakeren at retur av Utstyret kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven §13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 at retur av Utstyret kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar Leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 annet ledd b) at retur av Utstyret kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

18. Salg / salgspant

Utstyret er utleid uten noen kjøpsrett såfremt ikke annen avtale foreligger. 

19. Identifikasjon

Utstyret er merket med «Byggesystemer», et identifikasjonsnummer og eventuelt sporingsutstyr. Dette skal ikke fjernes, klistres over eller på annen måte endres.

20. Personvern (GDPR)

For at Bysy skal kunne etterleve våre avtalemessige og lovpålagte forpliktelser behandles enkelte opplysninger om Leietaker og deres kontaktpersoner.

Hvilke personopplysninger Bysy behandler, det rettslige grunnlaget og formålet med behandlingen, informasjon om de registrertes rettigheter mv. fremgår av personvernerklæringen som finnes på www.bysy.no/personvernerklaering

21. Tvister

Leietaker kan ved tvist ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlinger ikke fram skal tvisten om leiekontrakten avgjøres ved ordinær rettergang. Partene vedtar Bysys lokale forretningssted som verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

Sikkerhet ved leie av lift

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vi anbefaler at alle leser veiledningen om Sikker bruk av personløftere som finnes under dokumenter på denne siden. Veiledningen forteller hvilke vurderinger du bør gjøre og hvilke krav du bør stille før du velger en personløfter for arbeid i høyden. Den forteller også hvilke risikoer du og arbeidsplassen din må forutse og håndtere når dere bruker mobil personløfter.

Generell sikkerhet ved leie av maskiner og utstyr

Byggesystemer har et høyt fokus på sikkerhet for både våre kunder og ansatte. Vær alltid oppmerksom på kravene som stilles til deg som bruker av våre maskiner og/eller utstyr, enten i forhold til opplæring i bruk eller andre nødvendige sikkerhetstiltak. Nødvendige tiltak kan for eksempel være bruk av verneutstyr som for eksempel masker, hørselsvern, vernesko, vernebriller m.m. Vi har laget en egen side med fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Her kan du søke i produktdatablad, lese relevant informasjon fra Arbeidstilsynet og mye mer.

Transport av maskiner og utstyr

Kan du ikke transportere selv ordner Byggesystemer med transport.

Vask av maskiner og utstyr

Utstyret må være rengjort før innlevering. Dersom dette ikke blir gjort, vil rengjøring bli fakturert.

Reparasjoner og justeringer

Reparasjoner og justeringer av alle typer maskiner og annet utstyr fra Byggesystemer skal kun utføres av servicepersonell fra Byggesystemer, eller annet autorisert personell godkjent av Byggesystemer, og det skal kun benyttes originale reservedeler.

Byggesystemer kan ikke stilles til ansvar ved feil hvis det ikke er benyttet originale reservedeler eller hvis uautorisert personell er benyttet ved reparasjoner. Uautoriserte reparasjoner kan føre til erstatningsansvar.

Forbehold om mulig levering av tilsvarende produkter

Produktene på nettsiden er eksempler på produkter vi har tilgjengelig. Utvalget, modeller og spesifikasjoner varierer i de ulike avdelingene våre. Vi forbeholder oss derfor retten til å kunne tilby tilsvarende produkter/modeller med utgangspunkt i de valgene du har gjort i bestillingsprosessen.